Vilkår for søstjernefiskeri bliver ændret

Fiskeri og landing af søstjerner vil per 1 juni 2024 blive forvaltet efter kontrol- og reguleringsbekendtgørelsen. Ændringen indebærer, at det nævnte fiskeri fremadrettet forvaltes efter regler og vilkår for industriformål.

Fra 1. juni 2024 ændres vilkårene for fiskeri og landing af søstjerne. Det oplyser Fiskeristyrelsen i følgende meddelelse:

Fiskeriet af søstjerner er fortsat underlagt reglerne i bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet efter muslinger og østers.

Søstjerner landes dog udelukkende til industriformål, hvorfor fiskeriet skal underlægges vilkår, som er gældende for industrilandinger.

Ændringen indebærer, at alle fartøjer, som lander søstjerner, fra 1. juni 2024 skal melde ankomst til Fiskeristyrelsen mindst to timer før ankomst til havn. Endvidere skal prøvetagningsplanerne overholdes, hvorfor der skal ske landing ved et af Fiskeristyrelsens godkendte halvautomatiske prøveudtag, hvor der af opkøber udtages og sorteres prøver til artsbestemmelse.

Fartøjer, der allerede har tilladelse nr. 63 til fiskeri af søstjerner, vil automatisk modtage den opdaterede tilladelse med de ændrede vilkår. I de opdaterede tilladelser vil der i lighed med muslingefiskeriet være vilkår om, at fiskeriet også skal overholde dybdegrænserne for ålegræssets potentielle udbredelses muligheder.

Tilladelse nr. 99 for industrifiskeri vil samtidigt med overstående, automatisk blive udsendt til alle fartøjer med tilladelse nr. 63 således, at erhvervet kan omstille sig til de ændrede vilkår, som fra 1 juni 2024 vil være gældende for at udøve fiskeri af søstjerner.

Efterfølgende vil det være fartøjernes eget ansvar at sikre, at de er i besiddelse af tilladelse nr.63 til fiskeri af søstjerner, samt tilladelse nr. 99 til industrifiskeri, forud for ny sæsonstart i september 2024.

Ikrafttræden

Da der er er tale om en ændring af Fiskeristyrelsens hidtidige praksis, vil der være en overgangsordning således, at vilkåret om tilladelse nr. 99 først vil være gældende fra 1. juni. 2024.

Vilkåret om, at fiskeriet skal overholde dybdegrænserne for ålegræssets udbredelse vil gælde fra tidspunktet for udstedelsen af den opdaterede tilladelse.

Prøvetagningsplanerne

Prøvetagningsplanerne har til formål at sikre korrekt prøveudtagning ved landinger, således at transportdokumenter, salgsnotaer, overtagelseserklæringer og landingserklæringer kan blive udfyldt med korrekt artssammensætning, så korrekt kvoterapportering sikres.

Powered by Labrador CMS