Straksregulering om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau

Fiskeristyrelsen har udsendt straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til 2024 for visse kvoter.

Publisert

Overførsel af årsmængde fra 2023 til 2024.

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens §45 stk. 1 åbnes der mulighed for, at fartøjer, der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande kan overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2023 til 2024. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af 2023:

 • Blåhvilling (WHB/1X14)
 • Brisling i Østersøen (SPR/3BCD-C)
 • Havgalt i område 6, 7 og 8 (BOR/678-)
 • Makrel i Nordsøen (MAC/2A34-N.)
 • Sild i Østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • Atlanto skandinavisk sild (HER/1/2-)
 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • Sild i Skagerrak og Kattegat (HER/03A.)
 • Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (NOP/2A3A4.) (fra 2022-2023 til 2023-2024) 
 1. Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2024, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2024, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt. 
 2. Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2024 skal være Fiskeristyrelsen (tilladelse@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest torsdag den 29. februar 2024 kl. 12.00.I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføres til 2024. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2024, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2023. 
 3. For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2024, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2023, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2023. 
 4. Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2024, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for ejerne af fartøjerne.

Overførsel af årsmængde fra 2025 til 2024.

Jævnfør § 45 stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen gives der mulighed for at fartøjsejere, der råder over IOK-andele af følgende bestande kan ansøge om og efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2024 med op til 10 %. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelse en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets årsmængde for 2025, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere:

 • Blåhvilling (WHB/1X14)
 • Brisling i Østersøen (SPR/3BCD-C) 
 • Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C) (fra 2024/2025 til 2023/2024)
 • Brisling i Skagerrak og Kattegat (SPR/03A) (fra 2024/2025 til 2023/2024)
 • Havgalt i område 6, 7 og 8 (BOR/678-)
 • Makrel i Nordsøen (MAC/2A34-N.)
 • Sild i Østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • Atlanto skandinavisk sild (HER/1/2-)
 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • Sild i Skagerrak og Kattegat (HER/03A.)
 • Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (NOP/2A3A4.) (fra 2024/2025 til 2023/2024)

Fartøjsejere, kan for de kvoter, hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra 2025, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater.

Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes flekset fra 2025 til fiskeri i 2024 samt oplysninger om art og område samt licens nr. Efter godkendelse af ansøgningen, vil Fiskeristyrelsen udsende en justeret tilladelse.

Senest 9. januar 2025 skal fartøjsejere, der har opnået tilladelse til at fiske på årsmængder fra 2025 i 2024, indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om, i hvilken udstrækning de fleksede årsmængder er blevet udnyttet. Der skal indsendes oplysninger om den mængde, der er flekset fra 2025 til fiskeri i 2024 med angivelse af art og område, tilladelses nr. samt hvor mange kilo, der er landet af den fleksede mængde.

Fiskeristyrelsen vil herefter kontrollere om den oplyste landede mængde stemmer overens med oplysningerne i Fiskeristyrelsens registre. Er den landede mængde mindre end den mængde, der er tildelt i fleks mængde, vil fleks-mængden blive nedjusteret i forhold til den fiskede mængde og herefter fratrækkes fartøjets årsmængde for 2025.

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk 

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen trådte i kraft den 23. februar 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 med mindre andet meddeles.

Powered by Labrador CMS