Mere end 5 milliarder kroner skal forbedre det danske vandmiljø

Dronebilleder af Det gamle fyr ved Rubjerg Knude. Foto Miljøstyrelsen
Dronebilleder af Det gamle fyr ved Rubjerg Knude. Foto Miljøstyrelsen

Danmark er et land præget af vand med tusindvis kilometer kyststrækning, vandløb og utallige søer. Men vandmiljøet er under pres. Regeringen vil sætte ind for at skabe et bedre vandmiljø. Derfor sendes vandområdeplanerne for 2021-2027 nu i høring.

Publisert

I Danmark er vandet aldrig langt væk. Over én million af danskerne bor under en kilometer fra fjorde eller åbent hav, og vores land er gennemskåret af tusindvis kilometer vandløb og fyldt med søer og grønne ådale. Men under vandoverfladen er livet trængt. Kun 5 ud af 986 søer og 5 ud af 109 kystvande er ifølge Miljøstyrelsen i god økologisk tilstand.

Regeringen foreslår derfor vandområdeplaner med initiativer for knap 5,4 milliarder kroner og en række konkrete indsatser i arbejdet med at sikre et bedre vandmiljø. Det drejer sig for eksempel om restaurering af vandløb og søer, forbedret spildevandsrensning for ukloakerede ejendomme og færre overløb af spildevand samt mindre udledning af kvælstof og fosfor.

“Vi skal passe godt på vores vandmiljø, og vi er fortsat langt fra målet. Vandområdeplanerne er en grundsten i arbejdet med at forbedre vandmiljøet. Vi foreslår konkrete indsatser dér, hvor vi kender virkemidlerne og ved, at de virker. Vi sætter samtidig gang i en række udviklingsprojekter de steder, hvor vi mangler viden om, for eksempel, tilstand, kilder og virkemidler. Samlet anvender vi mere end fem milliarder kroner til at forbedre tilstanden for vandmiljøet i vandløb, søer, kystvande og grundvand,” siger miljøminister Lea Wermelin.

EU’s medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alt vand opnår ”god tilstand”. Derfor skal Danmark og de øvrige medlemslande udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre, at miljømålene for vandløb, søer, kyststrækninger og grundvandet nås. Regeringen har forpligtet sig til at nå i mål med vandrammedirektivet i 2027.

“Der er et stort og langsigtet arbejde foran os i at skabe et godt vandmiljø for dyr, planter og mennesker. Den opgave skal vi løse i fællesskab. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftaleparterne med landbrugsaftalen i oktober bekræftede, at vi skal forbedre tilstanden i vores vandmiljø. Vi skal sikre fuld implementering af vandrammedirektivet, og med landbrugsaftalen har vi fastlagt en ambitiøs indsats mod den allerstørste presfaktor, nemlig kvælstofudledningen,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug er der aftalt konkrete indsatser svarende til en reduktion af udledningen på cirka 10.400 ton i de kystvande og fjorde, hvor der er behov. Ved genbesøget i 2023/2024 træffes der beslutning om håndtering af mankoen for at leve op til vandrammedirektivet. På samme måde vil der også for de øvrige vandplansindsatser skulle tages stilling til den resterende indsats. Her vil der kunne handles på baggrund af de udviklingsinitiativer, der nu sættes i værk – blandt andet en skærpet indsats over for miljøfarlige stoffer.

Kommuner og vandråd er kommet med indstillinger om at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Ved at restaurere vandløbene og fjerne spærringerne bliver vandløbene mere levende, da levevilkårene for fisk og smådyr forbedres.

De indsatser, som gennemføres på baggrund af vandområdeplanerne, bidrager ikke alene til opfyldelse af vandrammedirektivets miljømål – de bidrager langt bredere. For eksempel til arbejdet med at opnå en række af FN’s 17 verdensmål for bl.a. en bæredygtig udvikling, rent vand, klimaindsats, livet i havet og sikring af biodiversiteten på land og i vand.

Ifølge vandrammedirektivet skal vandområdeplanerne i seks måneders høring frem til juni 2022.

Powered by Labrador CMS