Opkøb af dambrug skal forbedre vandmiljøet i jyske vandløb

Arkivfoto: John Werner / Unsplash

Tre jyske dambrug står til at lukke, da kommunerne benytter en mulighed 3 for at få støtte til at opkøbe dambrugene.

Publisert

Tre danske dambrug står til at lukke. Kommunerne i Herning og Rebild har nemlig fået tilsagn fra Miljøstyrelsen på i alt 3,6 millioner kroner til at indgå frivillige aftaler om opkøb af de tre dambrug med henblik på at nedlægge dem. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Der er tale om to dambrug i Herning Kommune og et dambrug i Rebild Kommune – i alle tre tilfælde drejer det sig om lavteknologiske dambrug, som belaster vandmiljøet i de lokale vandløb og åer gennem udledning af spildevand, som indeholder kvælstof og fosfor.

Lukningen af de tre dambrug betyder, at to spærringer i henholdsvis Lustrup Bæk og Simested Å kan fjernes. Det vil gavne den vilde fiskebestand, da spærringerne forhindrer fiskene i at nå til og fra deres gydepladser.

”Det er et langt sejt træk at få det naturlige liv tilbage i vores vandløb. Det kræver, at vi fjerner de spærringer, som blandt andet dambrugene har skabt, så fiskene igen kan svømme og gyde frit. Balancerne i vores vandmiljø er skrøbelige, og det er en bunden opgave at 2 nedbringe udledningen af næringsstoffer fra særligt landbruget men også fra andre kilder som for eksempel dambrug. Vi skal gøre mange ting samtidig for at få livet tilbage i vores åer, søer og fjorde,” lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke.

Opkøbsordningen er en del af Vandområdeplan 3, der er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Som en del af planen kan kommuner få tilskud til at opkøbe dambrug på baggrund af frivillige aftaler med ejerne.

I vandområdeplan 3 skal op til 30 dambrug opkøbes, og det forventes at give en reduktion på cirka 2,75 tons fosfor, da dambrug udleder fosfor til vandmiljøet. Fosfor er problematisk, fordi det giver stor vækst af alger, hvilket gør vandet uklart og begrænser livet i søerne.

Vandområdeplan 3 skal desuden nedbringe udledningen af kvælstof med 10.400 tons årligt, restaurere 41 søer, restaurere cirka 5.500 kilometer vandløb og fjerne omkring 750 spærringer. Indsatsen har til hensigt at skabe renere vand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand og sikre at Danmark lever op til EU’s vandrammedirektiv.

Powered by Labrador CMS