Sild og torsk vil blive hårdt ramt af stigende havtemperaturer

Foto: Alexander Mustard / WWF-UK

Arter som sild og torsk vil blive hårdt ramt, når havene bliver varmere som følge af klimaforandringer. I Østersøen ser man allerede konsekvenserne af stigende havtemperaturer, advarer WWF Verdensnaturfonden, mens hele verden er samlet til klimatopmødet COP27.

Publisert Sist oppdatert

Temperaturerne i september og oktober og indtil videre også i november har været usædvanligt høje for årstiden. Men i fremtiden vil mildere temperaturer i de normalt kolde måneder som følge af klimaforandringer være langt fra usædvanligt.

Og klimaforandringerne vil også kunne mærkes i havet. For klimaforandringer i form af blandt andet høje temperaturer og øgede nedbørsmængder vil få store konsekvenser for livet under overfladen, advarer WWF Verdensnaturfonden.

“Stigende havtemperaturer og deciderede hav-hedebølger påvirker en stor del af livet i havet. Fisk og andre dyr vil få sværere ved at finde føde og reproducere sig. Vores allerede store problemer med iltsvind vil vokse sig større. I sidste ende kan klimaforandringer ændre hele økosystemet til havs,” lyder det fra havbiolog hos WWF Verdensnaturfonden, Thomas Kirk Sørensen.

Sild er et eksempel på én af de fisk, der bliver påvirket af stigende havtemperaturer. Sildens gydeproces er nemlig styret af varme, og i takt med at havet bliver varmere, vil silden gyde tidligere end før. Problemet er, at silden lever af små krebsdyr, som ikke er tilstrækkeligt til stede tidligt på året. Det betyder, at en hel del sildeyngel vil mangle føde og i sidste ende dø.

Dertil kommer, at varmere vand og øget nedbør som følge af klimaforandringer er en farlig cocktail, når det kommer til iltsvind. Varmere vand får nemlig algevæksten til at blomstre, og samtidig skyller regnvand større mængder næringsstoffer ud i havet. Kombinationen får et i forvejen omfattende iltsvind til at stige.

Et enkelt varmt år påvirker ikke livet i havet i nævneværdig grad, understreger Thomas Kirk Sørensen. Men gradvis opvarmning år efter år vil ændre balancen i vores farvande.

I Østersøen ser man allerede begyndende konsekvenser af klimaforandringernes opvarmning af havet. Østersøen er nemlig ét af de farvande i hele verden, hvor overfladetemperaturen stiger hurtigst. Og her ser man allerede nogle af de konsekvenser, som ekstremt vejr fører med sig.

“Bestanden af torsk i Østersøen er så godt som kollapset særligt på grund af overfiskeri med bundslæbende redskaber. Men klimaforandringer truer torskens levesteder og reproduktion yderligere og vil gøre det endnu mere vanskeligt at genoprette bestanden. På sigt kan fraværet af torsken medføre, at hele artssammensætningen i Østersøen ændrer sig. Det ser vi allerede tegn på i flere af de danske farvande,” siger Thomas Kirk Sørensen.

Forbindelsen mellem klimaforandringer og biodiversitet er ikke ny for biologer og forskere. Men desværre er den erkendelse kun langsomt ved at gå op for dem, der for alvor skal gøre noget ved det.

”Fremtidens globale klima- og naturpolitik vedtages i de her uger. Først på klimatopmødet COP27 og igen om blot en måned til FN’s Biodiversitetsforhandlinger, COP15. Under begge topmøder er der simpelthen behov for, at politikerne tænker både klima og natur sammen i langt højere grad, end man tidligere har gjort. Silotænkningen skal væk,” siger miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden, Mette Boye.

WWF Verdensnaturfonden deltager i december måned i COP15 i Canada. Her arbejder man blandt andet for at beskytte 30 procent af naturen til lands og til havs. Herunder skal en tredjedel være strengt beskyttet.

Powered by Labrador CMS