Her er fiskeriministerens nye tiltag

Fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Fiskernes kvoteandele skal genberegnes, ligesom der skal føres mere tilsyn med Fiskeristyrelsens håndtering af reglerne for kvotekoncentration. Her er fiskeriminister Jacob Jensens (V) nye tiltag.

Der skal ske en generel styrkelse af den juridiske faglighed i Fiskeristyrelsen, og de organisatoriske rammer i styrelsen skal understøtte dette. Sådan lyder det fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i deres oversigt over ministerens nye tiltag, der skal styrke Fiskeristyrelsens processer ind mod departementet.

Her har ministeren desuden indskærpet, at koncernfælles afklaringer på faglige problemstillinger skal gå langt hurtigere.

I forhold til motorkraft

1. Styrkelse af kontrolpraksis

Fiskeristyrelsen genoptager med det samme kontrollen af fartøjers motorkraft. Kontrollen af motorkraftområdet opprioriteres. Der rettes op på sanktionspraksis, så overtrædelser af reglerne bliver sanktioneret efter gældende regler.

2. Kontinuerlig monitering af motorkraft

I 2028 træder et EU-krav om kontinuerlig monitering af motorkraft for risikofartøjer i kraft. Fiskeristyrelsen udarbejder hurtigst muligt et oplæg om de tekniske og juridiske muligheder for at fremrykke dansk implementering af kravet. Oplægget vil indgå i de politiske forhandlinger om fremtidens erhvervsfiskeri.

3. Tilpasning af regelgrundlag

Der udarbejdes klarere regler om nedbremsning af motorer i relevante bekendtgørelser. Relevante bekendtgørelser forventes at blive sendt i offentlig høring i september 2024.

Redskabsreglerne i muslinge- og østersbekendtgørelsen skærpes med henblik på at sikre, at havbunden ikke påvirkes unødigt. Der udarbejdes et fagligt oplæg, som vil indgå i de politiske forhandlinger om fremtidens erhvervsfiskeri.

4. Håndtering af eksisterende nedbremsede motorer

De eksisterende tilladelser gennemgås, og det vurderes, om der er sager, der skal genoptages. Dette igangsættes hurtigst muligt.

5. Eventuelle kompenserende tiltag

Ministeren beder DTU Aqua om en faglig vurdering af, om den mangelfulde kontrol af motorkraft har haft negative konsekvenser for havmiljøet. Hvis DTU Aquas vurdering viser, at den mangelfulde forvaltning har haft negativ indvirkning på havmiljøet, vil spørgsmålet om kompenserende foranstaltninger indgå i forhandlingerne om fremtidens erhvervsfiskeri.

6. Tilsyn med Fiskeristyrelsen

Forvaltningen af motorkraftområdet indgår som et centralt element i departementets tilsyn med Fiskeristyrelsen.

I forhold til kvotekoncentration

7. Genberegning af kvoter

Fiskeristyrelsen har siden sidste sommer anvendt den korrekte beregningsmetode. Der er derudover behov for, at alle relevante fartøjers kvoteandele genberegnes, så de fremadrettet summerer til 1.000 promille. Det vil gøre forvaltningen mere enkel og mere transparent og vil medvirke til at begrænse risiko for fejl fremadrettet.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en tidsplan for arbejdet med genberegningen. Genberegningen vil blive gennemført med forventet ikrafttræden den 1. januar 2025.

8. Dispensationer fra kvotekoncentrationslofterne

Der er sket en fejl i Fiskeristyrelsen, hvilket som udgangspunkt ikke skal komme erhvervsdrivende til skade. Der er derfor givet en midlertidig dispensation til de fiskere, som pga. af den fejlbehæftede beregningsmetode er kommet over kvotelofterne. I forbindelse med de kommende forhandlinger om fremtidens erhvervsfiskeri skal der findes en permanent løsning for disse fiskere.

Ministerens oplæg vil i den forbindelse være, at de nugældende kvotekoncentrationslofter opretholdes, og at de berørte fiskere vil skulle afhænde de overskydende kvoteandele.

Fiskeristyrelsen konkluderer i sin grundige gennemgang, at der skal genoptages 12 sager, hvor fiskere uberettiget har fået afslag på kvoteopkøb som følge af den fejlagtige beregningsmetode. Fiskeristyrelsen vil på sin hjemmeside informere om muligheden for at rette henvendelse, hvis man mener at være berørt af de fejlagtige beregninger. Fiskeristyrelsen vil samtidig sikre, at denne information også tilgår relevante interesseorganisationer med henblik på organisationernes vejledning af deres medlemmer.

9. Tilsyn med Fiskeristyrelsen

Forvaltningen af kvotekoncentrationsreglerne indgår som et centralt element i departementets tilsyn med Fiskeristyrelsen.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Powered by Labrador CMS