Fiskefartøj søges til at deltage i brisling akustiktogt

Brisling.

DPPO og DTU Aqua søger ét fiskefartøj, som vil deltage i BEBRIS2-projektets akustiktogt i 7 sammenhængende togtdage samt én kalibreringsdag, i perioden uge 26-28 i ICES-område 4 og underområde 3a.

Publisert

Fiskeristyrelsen annoncerer dette projekt, da der er mulighed for at få tildelt ekstra årsmængder via projektet. Annonceringen sker ligeledes for at skabe mulighed for, at alle interesserede fiskere kan ansøge om tilladelse til at deltage i dette forsøgsfiskeri, forudsat at man opfylder projektets krav.

Et akustiktogt målrettet brislingeforekomster skal gennemføres parallelt med det internationalt koordinerede ICES akustiktogt HERAS i Nordsøen i perioden uge 26-28. Præcise startdatoer, akustik kalibreringsdag og akustik-transekter for perioden aftales hurtigst muligt efter udvælgelse af fartøj. Der kan udelukkende fanges en mindre prøve af brisling til opmåling, og ikke til landing, under akustiktogtet.

Projektet gennemføres af DPPO og DTU Aqua, som ved udførelse af forsøget ønsker at teste anvendelse af videnskabelige akustikinstrumenter på fiskefartøj til estimering af brislingerekruttering og biomasse parallelt med ICES internationalt koordinerede akustiktogt HERAS. Ved akustiktogtet på fiskefartøjet fokuseres der på ekkolodsmålinger af brisling med videnskabeligt kalibrerede instrumenter samt små trawlfangster af de tætteste brislingeforekomster indenfor EU EEZ i Nordsøen.

Det deltagende fartøj vil blive tildelt brislingekvote til dækning af den charterpris, fartøjet oplyser samt de udgifter der er til DTU Aqua og DPPO i forbindelse med forsøget. Fartøjets oplyste charterpris vil blive rimelighedsvurderet og kvoten vil blive tildelt umiddelbart efter gennemførelse af forsøgsperioden.

Projektets formål og resultater

Projektets formål er at udvikle et målrettet Nordsø Brisling akustiktogt i samarbejde mellem fiskeindustrien og DTU Aqua.

Forsøgsprojektet fokuserer på at udvikle et målrettet akustiktogt, som ideelt vil blive gennemført om sommeren umiddelbart før fiskeriet går i gang og derfor vil kunne levere et målrettet og troværdigt indeks for bestandsstørrelsen og dermed fiskerimulighederne. Inspirationen for projektet her er det Norske tobis akustiktogt. Det Norske akustiktogt er designet sådan, at det norske havforskningsinstitut i maj måned i samarbejde med et kommercielt fartøj, opmåler tobisbestandsstørrelsen og derudfra kommer med en revurdering af fiskerimulighederne. Ligesom tilfældet for det Norske tobis akustik togt vil selve togt-platformene blive et kommercielt fartøj med egnet akustik udrustning.

Da metoden med at benytte kommercielle fartøjer til akustiske opmålinger er ny i EU vil første togt være fokuseret på at validere og kalibrere opmålingerne. Derfor vil togtet blive gennemført samtidig med det internationale HERAS togt i juni og juli måned.

Projektet vil være centreret omkring dansk, tysk og hollandsk EEZ. Det antages ikke at være realistisk at få sejltilladelse til at gennemføre noget af togtet i UK-zonen også selvom det ville være fagligt interessant.

Udover akustikopmålingerne vil der blive fisket i meget begrænset omfang og kun for at udtage prøver til at evaluere størrelsesfordelingen af de fisk som ses på akustikken. DTU Aqua vil deltage i fiskeriet med en til to ansatte på fartøjet til kalibrering af instrumenter, akustikopmåling og indsamling af videnskabelige prøver.

DTU Aqua og DPPO vil sammen med det udvalgte fartøj udarbejde en togt-plan og en forsøgsprotokol, som fartøjet skal følge. Denne vil blive diskuteret med repræsentanter fra ICES HERAS og om nødvendigt tilrettes inden projektet påbegyndes. 

Du kan læse mere om projektet, krav til fartøj og hvordan man søger om deltagelse på linket her

Powered by Labrador CMS